Morfologický podsystém jazyka v systéme jazykových rovín. Základné morfologické pojmy. Morfologické kategórie. Morfematická štruktúra slova, morfematická segmentácia, druhy morfém. Morfologická typológia. Systém slovných druhov ako klasifikácia, kritériá na ich delenie. Častice, citoslovcia, spojky. Slovesá – klasifikácia, gramatické kategórie, časovanie Intencia, valencia, slovesné predpony, zvratnosť Pomocné slovesá Verboidy Podstatné mená – klasifikácia, gramatická kategória čísla a rodu Substantívna deklinácia, pády, predložky Prídavné mená a príslovky Zámená a číslovky. Synchrónna dynamika v morfológii.